Take Me Out to the Ballgame.
John Fogerty
#Ball Game