I know I'm going to be successful, regardless. I'm a no-nonsense guy.
Milton Bradley
#Nonsense