We made it so freshmen and sophomores had teams,
Tom Stone
#Freshmen